Avfallshantering

Käyttösovellus jätteiden käsittelemisessä ja polttamisessa

Palamisprosessin tehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi käyttämällä puhdasta happikaasua, joka nostaa palamislämpötilaa ja saa aikaan entistä täydellisemmän palamisprosessin. Savukaasupäästöt vähenevät ja kapasiteettia voidaan lisätä prosessissa sen ansiosta.

Lämpöprosesseissa, joissa polttoaineen vaihteleva palamislämpö edellyttää palamisilman jatkuvaa säätämistä, hapen suunnattu lisäys on kustannustehokas tapa optimoida palaminen ja täyttää päästövaatimukset huolimatta entistä suuremmista tuotantomääristä. Air Liquide toimittaa lisäksi erilaisia analyysi-instrumenttien kalibrointikaasuja virheettömien analysointitulosten varmistamiseksi.

Vaarallisten jätteiden polttaminen happea käyttämällä

waste plant

Teollisuudessa happea lisätään polttoprosesseihin palamislämpötilan nostamiseksi, epätäydellisesti palaneiden jätteiden määrän vähentämiseksi ja savukaasupäästöjen vähentämiseksi. Erityisesti vaarallisten jätteiden polttamisen aikana polttoaineen usein epähomogeeninen koostumus voi aiheuttaa laitoksen ylikuormittumisen ja päästörajojen ylittymisen. Tyypillinen esimerkki ovat pakkauksissa, kuten astioissa, saapuvat jätteet. Vaikka tällaisten jätteiden polttamisessa käytettäisiin jälkipolttoa, niiden polttoprosessi tuottaa usein epätäydellisesti palaneita komponentteja, joista aiheutuu lyhytaikaisia päästöjä ja korkeita hiilimonoksidiarvoja. 

Air Liquide on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaan menetelmän hapen lisäämiseksi, mikä vähentää hiilimonoksidipäästöjä ja parantaa kokonaistuottavuutta.

Edut

 • Tehokkaampi palamisprosessi
 • Korkeammat prosessilämpötilat
 • Jälkipolton pienemmät hiilimonoksidipäästöt
 • Pienemmät lämpöhäviöt
 • Pienempi savukaasujen määrä
 • Nopeammat reaktiot
 • Nykyisten laitosten parempi kapasiteetti
 • Laitoksen suurempi joustavuus
 • Tukipolttoaineen vähentynyt sovelluskohtainen käyttö
 • Pienemmät laitoskohtaiset kustannukset
 • Vaatimukset pienistä päästömääristä täyttyvät
 • Pienet investointikustannukset
 • Parempi tehokkuus

Lietteen polttaminen happea käyttämällä

modern avfallhantering

Lietteenpolttolaitosten kapasiteettia voidaan parantaa käyttämällä happea, joka samalla tehostaa palamista. 

Tuotantokapasiteettia voidaan parantaa merkittävästi lietteenpolttolaitoksissa lisäämällä happea joko suoraan tai palamisilmaan sekoitettuna. Happikaasutekniikka voidaan mukauttaa vastaamaan laitosten erikoisvaatimuksia, mikä parantaa kapasiteettia ja tehokkuutta. Huomioon voidaan ottaa useita virtaus- ja polttoprosesseja:

 • Leijupetikuivauksen nopeutta ei ylitetä
 • Petilämpötila ylläpidetään tasaisena
 • Reaktantit sekoittuvat tasaisesti
 • Endotermisia reaktioita on helppo hallita

Edut:

 • Nykyisten laitosten parempi tehokkuus ja pullonkaulojen poistaminen
 • Laitoksen suurempi joustavuus
 • Tukipolttoaineen vähentynyt sovelluskohtainen käyttö
 • Pienemmät sovelluskohtaiset kiinteät kustannukset
 • Päästövaatimukset täyttyvät tai ylittyvät
 • Kunnostettujen ja uudisrakennusten pienemmät investointikustannukset
 • Pienemmät sovelluskohtaiset happikustannukset
   

Jätteet uusiutuvan energian lähteenä

biogas från avfall

Air Liquide kehittää innovatiivisia teknologioita, jotka tehostavat jätteiden käyttöä uusiutuvan energian ja entistä puhtaamman polttoaineen kestävässä tuotannossa. Olemme esimerkiksi kehittäneet erilaisia tekniikoita, kuten kalvotekniikka ja kryosovellukset, biokaasulaitosten uudistamiseksi.

Biokaasulaitoksissa tuotetaan raakabiokaasua maatalous- ja kotitalousjätteistä. Jotta raakabiokaasua voidaan käyttää autojen polttoaineena, sitä on jalostettava. Muun muassa vesi, hiilidioksidi ja rikkivety poistetaan. 

Onko sinulla kysyttävää jätteiden käsittelemisestä tai polttamisesta?

Täytä yhteydenottolomake!