Bombole di gas industriali - Air Liquide

Kaasupullojen turvallinen käsittely hätätilanteissa

mygas-Airliquide-argon

Noudata aina vallitsevia lakeja ja sääntöjä kaasujen turvallisessa käsittelyssä. 

Yleiset ohjeet kaasupullojen turvallisesta käsittelystä

Seuraavat ohjeet kaasupullojen turvallisesta käsittelystä hätätilanteessa noudattavat EIGA:n (European Industrial Gases Association) suosituksia:

 • Nimeä aina kaasuista vastaava henkilö, jolla on tietoa käsiteltävistä kaasuista toimintaympäristössäsi esim. missä kaasut varastoidaan, miten niitä käsitellään ja kuinka pienehkö tulipalo sammutetaan.  
 • Varastoi kaasupullot mieluiten ulkotilassa. Mikäli ne varastoidaan sisätiloissa, tulee ne sijoittaa niin lähelle uloskäyntiä kuin mahdollista tai paloviranomaisten suositusten mukaisesti.  
 • Lue aina kyseessä olevan kaasun käyttöturvallisuustiedote huolella.

Palavat kaasupullot

Kaasupullot, jotka altistuvat tulelle tai kovalle kuumuudelle voivat räjähtää ja ympärille lentävät osat, polttava, myrkyllinen tai syövyttävä sisältö, kuumat kaasut tai paineaallot voivat aiheuttaa vaaran. Suositeltu turvaväli palaviin kaasupulloihin on sen vuoksi vähintään 300 m.

Jos kaasupullo räjähtää, välttääksesi vammat noudata seuraavia ohjeita:  

 • Varoita henkilöstöä ja eristä alue.
 • Soita Hätäkeskukseen 112.
 • Kerää tiedot kaasupullojen sisällöstä, lukumäärästä ja varastointipaikasta. Anna tämä tieto pelastustoimelle niin nopeasti kuin mahdollista.  

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista siihen asti, kunnes pelastustoimi saapuu: 

 • Sulje venttiilit ja siirrä lähellä olevat kaasupullot, jotka eivät pala.  
 • Aloita välittömästi jäähdyttämään kuumentuneita tai kuumia kaasupulloja, joita ei voida siirtää. Työskentele turvallisesti, raskaiden koneiden tai betoniseinien suojassa. Jäähdytä koko kaasupullon ulkokuori vesisuihkulla, kunnes tulipalo on sammunut ja kaasupullon ulkopinta jää märäksi, kun lopetat jäähdyttämisen pikaista tarkastusta varten.  
 • Jos kaasupullon ulkopinta kuivuu nopeasti tai höyrystyy, jatka jäähdyttämistä niin kauan, että kaasupullot jäähtyvät ja pysyvät märkinä ainakin 10 minuuttia, kun jäähdyttäminen on lopetettu. Asiantuntijan tulee arvioida tämä.

Palavat ja nestemäiset palavat kaasut ja kaasupullot

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista siihen asti, kunnes pelastustoimi saapuu:
 
Yritä aina sulkea venttiili välittömästi. Tämä pysäyttää kaasuvirtauksen ja liekit.
Käytä turvakäsineitä

Mikäli et pysty sulkemaan venttiiliä, anna kaasun virrata ja jäähdytä kaasupullot sekä ympäristö vedellä.  

Ulosvirtaava, palava, mutta syttymätön kaasu voi aiheuttaa räjähdyksen tilassa, jossa se sekoittuu ilman kanssa ja syttyy palamaan. Kaasupullosta tulevat liekit tulee sen vuoksi  tukahduttaa, mikäli ne aiheuttavat vaaratilanteen. Mikäli venttiili voidaan sulkea nopeasti tai ulosvirtaavan kaasun määrä on pieni, voidaan kaasupullo viedä ulos nopeasti, sillä edellytyksellä, että siitä ei aiheudu vaaratilannetta. Tilanteita, jotka voisivat aiheuttaa syttymisen tulee välttää.
 
Kaasupullot, joissa nestemäistä syttyvää kaasua tulee varastoida pystyasennossa. Näin vältämme sen, että neste ei puristu ulos varoventtiilistä, mikä lisää palamista. 

Myrkylliset ja syövyttävät kaasut

Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita.  

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista siihen asti, kunnes pelastustoimi saapuu:

Tulipalon sattuessa:
Siirrä tai jäähdytä kaasupullot. Venttiilit voivat alkaa vuotaa, jos ne altistuvat kovalle kuumuudelle.

Vuodon sattuessa:
Soita Hätäkeskukseen 112, jos vuoto on laaja.

 • Tuuleta alue tai siirrä kaasupullot ulos, jos se voidaan tehdä ilman riskiä.
 • Eristä alue ja varoita henkilökuntaa ja ympäristöä.
 • Pidä yleisö poissa. Vain henkilökunta, jonka toimia tarvitaan, saa olla riskialueella.
 • Vuototestaa, jos mahdollista. HUOM! Useimpia syövyttäviä kaasuja ei voida vuototestata vuotosprayllä tai saippuavedellä.   
 • Merkitse kaikki vahingoittuneet kaasupullot. Ilmoita kaasuntoimittajalle ennen lisätoimenpiteitä ja kuljetusta.

  Kaasujen turvallinen kuljettaminen

  consegne di gas Air Liquide

  Air Liquide antaa ohjeet kaasujen turvallisesta kuljettamisesta. Kuljettajan velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita. Kaasujen turvallinen kuljettaminen edellyttää kuljettajilta tietoa kaasuista, varusteista ja miten mahdollisessa onnettomuustilanteessa tulee toimia.

  Mikäli kuljetuksen aikana tapahtuu  onnettomuus, toimi seuraavasti, mikäli se on turvallista: 

  • Kytke käsijarru, sammuta moottori ja katkaise virransyöttö akusta käyttämällä päävirtakatkaisijaa, jos sellainen on.
  • Älä tupakoi tai käynnistä mitään sähkölaitetta.
  • Ilmoita pelastustoimelle onnettomuudesta tai vaaratilanteesta ja anna mahdollisimman tarkat tiedot tapahtuneesta ja erityisesti mahdollisista tapahtumaan liittyvistä vaarallisista aineista.
  • Pue huomioliivi ja aseta varoitusmerkinnät asianmukaisella tavalla.
  • Huolehdi siitä, että luettelo vaarallisista aineista on pelastushenkilöstön saatavilla sen saapuessa paikalle.
  • Älä koske roiskuneisiin aineisiin. Älä hengitä sisään kaasua, savua, tomua tai höyryä.
  • Sammuta pienet tai alkavat renkaiden, jarrujen ja moottoritilan tulipalot palosammuttimella edellyttäen, että menettely on tarkoituksenmukainen ja turvallinen.
  • Vain palohenkilöstö saa kuitenkin suorittaa tavaratilassa olevan tulipalon sammutustoimet. 
  • Käytä autossa olevia välineitä vuotojen estämiseksi vesiympäristöön tai viemäristöön sekä vuotaneiden aineiden keräämiseksi sillä edellytyksellä, että se on tarkoituksenmukaista ja turvallista.
  • Pysyttele turvallisella etäisyydellä onnettomuuspaikasta tai vaaratilanteesta, kehota muita henkilöitä poistumaan vaara-alueelta ja noudata pelastushenkilöstön ohjeita.
  • Riisu saastuneet vaatteet ja henkilösuojaimet ja käsittele ne turvallisesti.

  Vastuu ohjeiden toimittamisesta kuljetuksen mukana siirtyy tavaran lähettäjältä kuljetusyritykselle. Yritykset, jotka kuljettavat Air Liquiden tuotteita puolestamme tai asiakkaidemme puolesta, vastaavat siten ohjeiden toimittamisesta kuljetuksen mukana.

  Lisätietoja saat yhteiskunnan toiminnan turvaamisesta ja varautumisesta vastaavalta viranomaiselta. Yksityishenkilöt ja kuljetukset, joihin sovelletaan poikkeusmääräsääntöjä, ovat poikkeuksia edellä esitetyistä säännöistä. 

  Kaasujen turvallinen kuljettaminen tarkoitukseen soveltumattomissa ajoneuvoissa

  Noudata voimassaolevia lakeja ja säännöksiä!

  Kaasujen turvallisessa käsittelyssä tulee aina noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Kaasuja voi kuljettaa vain poikkeustapauksessa ajoneuvoissa, joita ei ole tarkoitettu kaasujen kuljettamiseen.

  Kuljettajan tulee näissä tapauksissa noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita:

  • Älä koskaan kuljeta kaasuja kokonaan suljetussa ajoneuvossa.  
  • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
  • Tavallisessa ajoneuvossa ei saa kuljettaa myrkyllisiä tai syövyttäviä tuotteita, nestemäistä happea, nestemäistä typpeä tai nestemäistä argonia. 
  • Kuljetettava määrä saa olla enintään 50 litraa (vesivolyymi). 

  Turvallisuusohjeet kaasupullojen lastaamiseen ajoneuvoon

  1. Varmista kaasupullot sitomalla tai kiinnittämällä ne toisiinsa, jotta ne eivät liiku kuljetuksen aikana.
  2. Kuljeta kaasupullot aina pystyasennossa, erityisesti nestekaasu ja hiilidioksidi.
  3. Tarkista, että kaasupullojen venttiilit ovat suljetut.
  4. Tarkista, että kaikissa kaasupulloissa on venttiilisuoja. Palavat kaasut tulee aina kuljettaa siten, että pulloventtiilin yhteeseen on ruuvattu suojamutteri.  
  5. Älä koskaan kuljeta kaasupulloja siten, että niissä on kiinni paineenalennin tai jokin muu laite. Poikkeuksena kaasupullot, joissa on sisäänrakennettu, kiinteä paineenalennin.
  6. Älä koskaan säilytä palavaa materiaalia, kuten öljyä, bensiiniä varakanisterissa, rasvaisia tai öljyisiä trasselia tai vaatteita kaasupullojen lähellä.

  Kuljettamista koskevat turvallisuuohjeet

  1. Ajoneuvossa tulee olla sammutin.
  2. Käytä avonaista perävaunua/lavaa tai jotain muuta avointa ja tuulettuvaa ajoneuvoa.
  3. Jos kuljetat kaasupulloja auton sisätiloissa, tulee vähintään yksi ikkuna olla avoinna ja/tai auton sisätilan ilmanvaihto täysillä. Tarkista, että tuuletus ei ole sisäisellä kierrolla. Varmista myös, että tuuletus on päällä myös silloin, kun ajoneuvo on pysähtyneenä. Ajoneuvon saa pysäköidä vain lyhyeksi ajaksi ja silloinkin tulee ikkkunan tai ovien olla avoinna.
  4. Jos kuljetat kaasupulloja tavaratilassa, tulee luukku jättää auki (vähintään 20 cm). Sido kansi kiinni sopivalla kiinnityksellä.
  5. Jos kaasupullot ovat varustettuja pikasulkuventtiileillä ja jokin niistä aukeaisi, pitää ajoneuvo pysäyttää välittömästi ja sammuttaa moottori. Poistu ajoneuvosta välittömästi ja pidä yleisö pois vaaravyöhykkeeltä".
  6. Tupakointi on aina kielletty, kuten myös mobiililaitteiden käyttö, kuljetettaessa palavia tai hapettuvia kaasuja.
  7. Aja kaasupullot suoraan paikkaan, jossa niitä käytetään. Valitse nopein reitti, aja varovasti, nopeusrajoituksien mukaisesti ja vältä voimakkaita jarrutuksia.
  8. Pura kaasupullot heti saavuttuasi. Älä koskaan käytä kaasua kaasupulloista, jotka ovat vielä autossa.

  Tavallisessa autossa kuljetettavan kaasun sallittu määrä

  Luokat, kaasulaji ja pakkaus

  Paineenalaiset kaasut, liuotetut kaasut tai puristetut kaasut (mikä tahansa pullokoko tai kaasulaji): 2 yksikköä

  Pienet kaasupullot (5 litraa tai pienempiä): 6 kaasupulloa

  Kannettavat nestemäisen hapen laitteet/varusteet happiterapiaan kuljetuksen aikana: 1 yksikkö

  Kuivajää. Jos säiliö ei ole lämpöeristetty, rajoita määrä noin 0,5 kg: 20 kg

  Huomiothan, että voit kuljettaa vain yhden yllä mainitun kategorian/luokan tuotteita samalla kertaa. On kiellettyä kuljettaa kaasupulloja ja kryogeenisia tuotteita (nestemäinen happi, kuivajää) samalla kertaa. Voit ainoastaan kuljettaa samalla kertaa happivarusteita ja pieniä kaasupulloja, joissa lääkkeellistä happea. Kun on kyse tällaisesta kuljetuksesta, tulee kannettavat varusteet/laitteet sekä kaasupullot varmistaa siten, että ne eivät ole kosketuksissa toisiinsa, jotta mahdolliselta hankaukselta kaasupullon pintoihin vältyttäisiin. 

  Käyttöturvallisuustiedotteet

  SDS-argon-FINNISH

  Kaasujen turvallinen käsittely edellyttää, että käyttäjänä opit tuntemaan tuotteet ja niitä koskevat turvallisuusmääräykset. Tutustu aina huolella käyttöturvallisuustiedotteisiin! 

  Mikäli teillä on kysymyksiä käyttöturvatiedotteista, ottakaa yhteys meihin sähköpostilla.

  Safety first - turvallisuus on meillä aina ensisijainen

  Safety first - så arbetar Air Liquide med säkerhet

  Air Liquide toimii järjestelmällisesti ja organisoidusti turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on nolla onnettomuutta, omien työntekijöiden lisäksi myös asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osalta. Noudata aina vallitsevia lakeja ja sääntöjä kaasujen turvallisessa käsittelyssä. 

  Kaasuteollisuudessa käsittelemme korkeapaineisia, palavia, räjähtäviä ja myrkyllisiä kaasuja. Olemme sen johdosta laatineet toimintajärjestelmäämme prosesseja turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi mm. sääntöjä, rutiineja ja kriisiviestinnän. Toimimme Air Liquide -konsernin kattavan prosessi- ja henkilöturvallisuutta koskevan toimintajärjestelmän - IMS (Industrial Management System) mukaisesti.  IMS sisältää suunnittelun, projektien käsittelyn, riskiarvioinnin, käyttö- ja kunnossapitosuunnittelun sekä raportoinnin. Laitoksillamme toimimme aktiivisesti vahinkojen ehkäisemiseksi.

  Air Liquide on myös jäsen EIGA-järjestössä (European Industrial Gases Association), joka on turvallisuuteen ja tekniikkaan erikoistunut etujärjestö jäsenyrityksilleen, jotka valmistavat ja jakelevat teollisuuskaasuja, lääkkeellisiä kaasuja ja elintarvikekaasuja.  

  Noudatamme turvallisuustyössämme ja työympäristössämme kahtatoista turvallisuussääntöä (Life Saving Rules), jotka ovat seuraavat:

  1. En työskentele huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
  2. En tupakoi muualla kuin merkityillä tupakointialueilla.
  3. Käytän työhön tarvittavia henkilösuojaimia.
  4. En koskaan mene suljettuun tilaan ilman lupaa.
  5. Käytän tarvittaessa kaasunilmaisinta.
  6. Työskentelen voimassa olevalla työluvalla.
  7. Teen eristystoimenpiteet ennen työskentelyä järjestelmillä, jotka voivat olla energisoituja.
  8. En ohita EIS-vaatimuksia ilman lupaa.
  9. Käytän tarvittaessa putoamissuojalaitteita.
  10. En kulje riippuvien kuormien alta.
  11. Kiinnitän ajoneuvon kuorman.
  12. Käytän aina turvavyötä liikkuvassa ajoneuvossa.

  Onko sinulla kysymyksiä?

  Täytä yhteydenottolomake!