papperstillverkning

Ratkaisumme paperin- ja sellunvalmistukseen

Lisäämällä happea ja otsonia valkaisuprosessiin voidaan ympäristöä kuormittavan kloorivalkaisun tarve lähes poistaa. Tarjoamme myös lukuisia kaasuja ja palveluja paperi- ja selluteollisuuden vedenkäsittelyyn. Toimitamme kaasut säiliöautoilla (bulk) tai vaihtoehtoisesti voimme valmistaa kaasut paikan päällä käyttökohteessa.

Delignifiointi

massa

Happidelignifiointi

Happidelignifioinnin avulla voit parantaa paperimassan laatua, pienentää valmistuskustannuksia ja vähentää erilaisilla klooriyhdisteillä tehtävän kemiallisen valkaisun tarvetta. Happidelignifioinnissa poistettu ligniini johdetaan pesun kautta kemikaalien talteenottokiertoon ja polttoon soodakattilassa. Happidelignifioinnilla on merkittävä vaikutus tehtaan päästöihin. Se vähentää ympäristölle haitallisten yhdisteiden (COD, BOD & AOX) pääsyä vesistöön.


Polysulfidikeitto

Polysulfidikeitto lisää massan saantoa 1 - 3 %, jolloin tuotantoprosessi tehostuu.

Kemikaalikierto

Inertización papel y pasta - Air Liquide

Mustalipeän hapetus

Mustalipeää (mieto tai vahva) voidaan käsitellä hapella siihen soveltuvissa reaktoreissa rikkiyhdistepäästöjen ja korroosion vähentämiseksi.


Valkolipeän hapetus

Air Liquide on kehittänyt hapetusreaktorin, jonka avulla valkolipeää voidaan hapettaa hyvin tehokkaasti. Tällä menetelmällä voimme vähentää valkaisukustannuksia ja säätää natriumrikkitasapainoa.
Air Liquiden patentoiman teknologian avulla valkolipeä voidaan hapettaa korkeaan sulfaatin konversioon >90%. Näin pitkälle hapettua valkolipeää voidaan hyödyntää esim. peroksidivaiheen alkalina korvaamaan natriumhydroksidia.


Inertointi

Inertointi tarkoittaa inertin typen lisäämistä prosessiin. Typpi korvaa hapen tai kosteuden ja auttaa siten ehkäisemään turvallisuuteen ja puhtauteen vaikuttavia epätoivottavia reaktioita.


Meesauunin happirikastus

Hapen avulla voidaan tehostaa meesauunin toimintaa ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä samanaikaisesti lisätä uunin kapasiteettia ja vähentää typpioksidi- ja hiilimonoksidipäästöjä. Voimme auttaa sinua asentamaan ja optimoimaan tämän räätälöidyn teknologian.


Happirikastus soodakattilassa

Soodakattilan kapasiteetti rajoittaa massatuotantoa. Air Liquide on yhdessä JANSSENin kanssa kehittänyt rikastusmenetelmän, jossa soodakattilan kapasiteettia voidaan lisätä 10–20 % käyttämällä happea.


Mäntyöljyn keitto

Air Liquidella on mäntyöljyn keittoon tarkoitettu patentoitu sovellus, jossa perinteisen keiton rikkihappoa korvataan hiilihapolla. Kun korvaamme rikkihappoa hiilihapolla, vähennämme myös kemikaalikiertoon tulevaa rikin määrää.

Valkaisu, pesu ja vedenkäsittely

papperstillverkning

Neutralointi valkaisun jälkeen

Hiilidioksidia voidaan käyttää mekaanisen tai kemiallisen massan pH-arvon säätämiseen alkalisen valkaisun jälkeen, erityisesti vetyperoksidia käytettäessä. Etuna hiilidioksidin käytössä verrattuna perinteisiin happoihin on, että hiilidioksidi on heikko happo, joka on helpompi, turvallisempi ja luotettavampi. Hiilihappo ei myöskään aiheuta lisääntynyttä suolapitoisuutta on myös turvallisempi ja ympäristöystävällisempi.


Valkaisun EO-, EOP- ja PO-vaihe

Hapanta valkaisuvaihetta seuraa alkalinen uuttovaihe (E), jonka tehtävänä on liuottaa pilkkoutuneet ligniini jakeet ja mahdollistaa niiden niiden peseminen pois seuraavassa pesuvaiheessa. Alkalista uuttovaihetta voidaan tehostaa hapella (EO) tai hapella ja perosidilla (EOP). Happea käytetään usein yhdessä vetyperoksidin kanssa. Hapella saadaan tehostettua delignifiointia tai peroksidivalkaisua.


Otsonivalkaisu ECF- TCF- tai kierrätysmassa)

Otsonivalkaisu on tehokas menetelmä valkaisukustannusten pienentämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Otsonia voidaan valmistaa hapesta (nesteytetystä hapesta tai VSA-generaattoreilla, Vacuum Swing Adsobtion).


Vedenkäsittely

Tarjoamme myös valikoiman kaasuja ja palveluja paperi- ja selluteollisuuden vedenkäsittelyyn.


Massan pesu

Hiilidioksidin avulla voidaan parantaa sellun pesun tuloksia, nostaa pesukapasiteettia ja pesulaitteen ajettavuutta. Annostelemalla hiilidioksidia pesureille, veden käyttöä voidaan vähentää ja vaahdonestoaineen ja muiden lisäaineiden tarve pienenee. Ruskean massan pesussa voidaan pienentää massan COD:tä, jonka ansiosta kemikaalien talteenotto paranee ja valkaisukemikaalien kulutus pienee.

Paperikoneet

papertillverkning

pH:n-säätö paperikoneissa

Hiilihappoa käytetään säätämään paperikoneiden ph:ta eri prosessivaiheissa kuten paperikoneen lyhyessä kierrossa, hylyn pulpperoinnissa ja sisääntulevien massavirtojen ph-säädössä. Tällöin voimme välttää rikkihapon, alunan tai rikkidioksidin käyttöä. Hiilihapon käyttäminen mahdollistaa tarkemman ph-säädön ja auttaa vähentämään korroosiota.

Hiilidioksidin ja NaOH:n yhteiskäytöllä voidaan säätää massan ja kiertovesien pH:ta ja alkaliteettia. Menetelmän avulla voidaan korvata natriumbikarbonaattijauheen käyttö.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!